Personal tools

Commissie besluitvorming stemmachines

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Instelling

28 december 2006 
Pdf icon.png Instellingsbesluit Commissie besluitvorming stemmachines. Publicatie uit de Staatscourant betreffende de instelling van de commissie die moet terugkijken op de besluitvorming rondom stemcomputers tot 22 november 2006. [Staatscourant 28 december 2006, nr. 252, pag. 6].

Tijdens een AO van de vc BZK op 8 februari 2007 met minister Nicolaï werd de periode van onderzoek verlengd tot 7 maart 2007 zodat de aanloop naar de PS verkiezingen ook werd meegenomen.

Leden

Hermans.jpg
dhr. drs. L.M.L.H.A. (Loek) Hermans
Voormalig Tweede Kamerlid (VVD), leidde parlementaire enquete naar paspoortenaffaire, voormalig burgemeester van Zwolle, voormalig minister van onderwijs, cultuur en wetenschap. Voorzitter MKB-Nederland.


Van Twist.jpg
dhr. prof. dr. M.J.W. van Twist
Directeur bij Berenschot Procesmanagement en bijzonder hoogleraar op het gebied van publiek-private samenwerking aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Decaan bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en lid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer.


Taak

De commissie zal voor 2 april op 16 april 2007 rapporteren aan de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties staatssecretaris Bijleveld over de wijze waarop in het verleden, tot 7 maart 2007, de besluitvorming met betrekking tot de goedkeuring van stemmachines heeft plaatsgevonden. De commissie zal bezien wie in het proces waarvoor verantwoordelijk is geweest en hoe de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van fabrikanten, keuringsinstelling, ministerie, Kiesraad en gemeenten zijn geregeld. Meer in het bijzonder zijn de volgende vragen aan de orde

  • Hoe is de Regeling goedkeuring stemmachines tot stand gekomen en vormgegeven;
  • Welke rol hebben TNO en de fabrikanten daarbij gespeeld?
  • Hoe is tot de aanwijzing van TNO tot keuringsinstituut gekomen;
  • Hoe vonden de keuringen plaats (aan de hand van welke criteria);
  • Hoe werd daarover aan het Ministerie van BZK gerapporteerd;
  • Wat is de betrokkenheid van de Kiesraad en gemeenten geweest;
  • Hoe is de verantwoordelijkheid binnen BZK voor beleidsvorming en uitvoering belegd (ook in relatie tot die van de fabrikanten, keuringsinstelling);
  • Hoe is omgegaan met eventuele eerdere signalen dat de stemmachines niet ‘veilig’ waren;
  • Is, vanaf de zomer van 2006, adequaat geanticipeerd en gereageerd toen het onderwerp ‘betrouwbaarheid van de stemmachines’ tot maatschappelijke en vervolgens politieke discussie leidde.

Rapport: 'Stemmachines, een verweesd dossier'

17 april 2007 
Het rapport Pdf icon.png Stemmachines, een verweesd dossier wordt naar de Tweede Kamer gestuurd. Enkele weken later verschijnt een Pdf icon.png tweede druk met correcties.
Wij