Personal tools

Commissie inrichting verkiezingsproces

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Instelling

19 januari 2007 
Commissie inrichting verkiezingsproces start werkzaamheden
6 april 2007 
Pdf icon.png Instellingsbesluit Adviescommissie inrichting verkiezingsproces. Hoewel de commissie al sinds januari 2007 aan het werk is, verschijnt nu pas een instellingsbesluit in de Staatscourant. De commissie olv Korthals Altes moet voorstellen doen voor de inrichting van geheime, vrije, betrouwbare, voor ieder gelijkelijk toegankelijke, praktisch uitvoerbare en transparante en controleerbare verkiezingen. De commissie doet verslag voor 1 oktober 2007. [Staatscourant 20 april 2007, nr. 77, pag. 8].

Leden

Korthals Altes.jpg
dhr. mr. F. (Frits) Korthals Altes, voorzitter
Jurist, oud-minister van justitie, oud-voorzitter Eerste Kamer, oud-voorzitter VVD, minister van Staat
parlement.com, wikipedia


Barendrecht.jpg
dhr. prof. mr. J.M. Barendrecht
Hoogleraar privaatrecht Universiteit van Tilburg. Publicaties en onderzoek op het gebied van mediation, toegang tot de rechtspraak, aansprakelijkheidsrecht, homepage.


Jacobs.jpg
dhr. prof. dr. B.K.F. (Bart) Jacobs
Hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en aan Technische Universiteit van Eindhoven, homepage.


Van der Wel.jpg
dhr. M.J.C. (Matthijs) van der Wel, MBA
Computerbeveiligingsexpert, digitaal forensisch specialist en Business Development EMEA Manager bij Fox-IT in Delft.


Meesters.jpg
dhr. C. Meesters
Directeur publiekszaken, gemeente Rotterdam.Taak

De minister Pdf icon.png schreef over de taakstelling op 20 december 2006:

Ik zal de commissie vragen het verkiezingsproces in beeld te brengen en uiterlijk 1 september 2007 voorstellen (in het persbericht van 19 januari 2007 is sprake van 1 oktober; de commissie heeft er dus een maand bijgekregen) te doen voor verbetering of verandering die voldoen aan de vereisten van geheime, vrije, betrouwbare, voor ieder gelijkelijk toegankelijke, praktisch uitvoerbare en transparante verkiezingen. Het verzoek betreft dus het kiesproces en nadrukkelijk niet het kiesstelsel en de positie van de politieke partijen daarin. In het algemeen overleg van 12 oktober jl. gaf ik aan dat de commissie haar werkzaamheden verricht «zonder dat haar beperkende voorwaarden worden opgelegd». De commissie zal ter vervulling van de opdracht uiteraard de Kiesraad betrekken. Meer in het bijzonder zal ik de commissie verzoeken in ieder geval de volgende vragen te beantwoorden:

Algemeen

  • Welke rol speelt automatisering in de verschillende stappen van het verkiezingsproces (vanaf voorbereiding kandidaatstellen tot en met benoeming nieuwe leden vertegenwoordigend orgaan)?
  • Welke stappen zijn toe aan herziening, vanuit het perspectief van nieuwe technieken en vanuit het perspectief van kiezer en bestuur?
  • Is de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het verkiezingsproces goed belegd (verhouding centrale-decentrale overheid, verhouding stembureaus, hoofdstembureaus, centraal stembureau) en hoe zou de verhouding markt-overheid moeten zijn bij het gebruik van hulpmiddelen (stemmachines en verkiezingsuitslagenappartuur)?
  • Is er voldoende toezicht op het goed verloop van het verkiezingsproces, wie zou toezicht moeten houden en wat zouden de handhavingsbevoegdheden moeten zijn?

Stemmachines

  • Welke risico’s zijn structureel verbonden aan het gebruik van de huidige stemmachines, c.q. het elektronisch stemmen en het stemmen met potlood?
  • Zijn er alternatieven denkbaar voor de huidige wijzen van het uitbrengen van de stem, zoals onder meer het plaatsonafhankelijke stemmen door middel van internet.
  • Hoe verhouden de alternatieven zich ten opzichte van elkaar wat betreft betrouwbaarheid en het waarborgen van het stemgeheim en de mogelijkheid tot hertelling?
  • Verdient diversiteit (risicospreiding) of juist uniformiteit (controle) de voorkeur?
  • Hoe verhoudt de race van technische ontwikkelingen zich tot het verkiezingsproces (vandaag een waterdichte oplossing, morgen te kraken)?
  • In hoeverre zijn hulpmiddelen nog bruikbaar bij praktische veranderingen als deelname van meer partijen aan de verkiezingen en combinatie van verkiezingen?

Voor 1 oktober 2007 brengt de commissie advies uit aan de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

Rapport: 'Stemmen met Vertrouwen'

Op 27 september 2007 publiceert de commissie haar rapport.

Pdf icon.png Stemmen met vertrouwen
Pdf icon.png Bijlage I en Pdf icon.png Bijlage II
Alle stukken inclusief toespraken en video.
Wij