Personal tools

Datum kort geding aangevraagd

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Amsterdam, 20 oktober 2006


"Wij vertrouwen stemcomputers niet" heeft op 5 oktober via een brief aan minister Nicolaï aangekondigd desnoods middels een kort geding tegen de staat af te dwingen dat de verkiezingen eerlijk, geheim en controleerbaar zijn. De minister had toen al een aantal maatregelen afgekondigd om stemcomputers beter te beveiligen. Op 12 oktober heeft de minister in het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer aangegeven op lange termijn veranderingen in de wijze van kiezen te willen overwegen.

"Wij vertrouwen stemcomputers niet" heeft echter nog geen schriftelijke reaktie van de minister ontvangen. Wij menen dat de aangekondigde maatregelen onvoldoende zijn om op 22 november aanstaande eerlijke, geheime en controleerbare verkiezingen te kunnen houden. De minister heeft toegezegd de Tweede Kamer op 31 oktober nader te informeren, en wij hopen dat er dan aanvullende maatregelen zullen zijn getroffen. Is dit niet het geval dan zullen wij de staat op 1 november aanstaande dagvaarden.

We hopen natuurlijk dat een kort geding niet nodig is. Maar om te voorkomen dat er verder tijdsverlies optreedt in de periode die de minister nu nodig heeft om de Tweede Kamer te informeren hebben we de president van de rechtbank in Den Haag verzocht om in de week van maandag 6 november een kort geding te plannen.

Wij