Personal tools

Mail-BZK-1-2

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Date: Thu, 27 Jul 2006 01:25:13 +0200
From: Rop Gonggrijp <rop -at~ wijvertrouwenstemcomputersniet.nl>
To: René Mazel <Rene.Mazel -at~ minbzk.nl>
Subject: Re: wijvertrouwenstemcomputersniet

> Het ministerie en de Kiesraad nemen uw initiatief zeer serieus, en we
> zouden graag met u, of vertegenwoordigers van uw groepering in 
> contact komen. Mede naar aanleiding van de aandacht voor e-voting 
> binnen de Raad van Europa heeft dit vraagstuk al langer onze 
> belangstelling. Graag zouden wij met u een bijeenkomst willen 
> beleggen, waarin we van gedachten wisselen over mogelijke maatregelen
> ter versterking van het vertrouwen van kiezers in stemmachines en 
> stemcomputers.
> 
> Mag ik u vragen mij te berichten of en zo ja met wie uit uw groep ik 
> een afspraak voor een ontmoeting kan maken?

Geachte heer Mazel,

We zijn allemaal zeer verheugd dat onze campagne bij ministerie en
Kiesraad zeer serieus genomen wordt.

Ik hoop dat u er begrip voor heeft dat wij menen nogal wat te verliezen
te hebben door in een dergelijk vroeg stadium in de campagne persoonlijk
met u in gesprek te gaan. Voordat je het weet zit je als activist in
Nederland immers in één of ander overlegorgaan, een commissie of een
adviesraad. Die doet er dan vervolgens jaren over om een rapport te
produceren dat in een burola verdwijnt. Onze achterban zou dan gaan
vinden dat we in ambtenarentaal spreken en als we in die tussentijd een
jolige aktie doen dan zijn we ineens geen "serieuze gesprekspartner"
meer. Daarnaast is uw ministerie bij gebrek aan beter toch een beetje
onze tegenstander, en als het tussen ons al te gezellig wordt bestaat
het gevaar dat wij u van alles vertellen dat u uit strategisch oogpunt
het beste pas kunt weten als het u overkomt.

Ook kunnen wij het gegeven dat u onze campagne zeer serieus neemt niet
goed rijmen met de recente uitspraken van de achtereenvolgende
verantwoordelijke ministers. Zo zegt de minister De Graaf in 2004 "Naar
mijn mening zijn de stemmachines die in Nederland gebruikt worden
betrouwbaar" en minister Pechtold in 2005 "Anders dan bij stembiljetten
kan er juist bij stemmachines geen twijfel over bestaan of de stemmen
juist zijn geteld". Als uw ministerie e.e.a. nog steeds gelooft heeft
praten niet zo veel zin, want dan zijn namelijk in uw ogen niet de
stemcomputers maar *wij* het probleem. En als uw ministerie niet meer
achter deze uitlatingen staat dan is het in onze ogen gezien het
verleden gepast om deze ommezwaai publiekelijk kenbaar te maken.

Ik hoop dat u ook begrijpt dat de "versterking van het vertrouwen van
kiezers in stemmachines en stemcomputers" waarvan u spreekt naar onze
mening alleen het landsbelang dient als er minstens een paper trail
systeem met steekproeftellingen is ingevoerd. Voor de duidelijkheid: dit
is dus pas op het moment dat het gehele huidige stemcomputerpark
daadwerkelijk bij het grofvuil staat. Tot die tijd menen wij dat,
paradoxaal genoeg, juist een verdere *verzwakking* van dit vertrouwen op
lange termijn de democratie dient. Wij zijn ons terdege bewust van de
mate waarin onze eisen ingrijpend zijn, en we zouden ze ook niet stellen
als we bij voortzetting van de huidige praktijk en trends niet nog veel
ingrijpendere gevaren voor het democratisch proces als zodanig zagen.


Ik wil voorstellen dat u mij, voordat we persoonlijk met elkaar spreken,
meldt of op uw ministerie al het besef heerst dat het nodig is om
in sneltreinvaart te komen tot invoering van een paper trail en/of
hernieuwd gebruik van stembiljetten. Minder is voor ons, met alle
respect, niet bespreekbaar en in dat geval overheersen voor ons in dit
stadium de eerder genoemde nadelen en risico's van een gespek. Zeker
gezien onze plannen voor de zeer nabije toekomst en de nauwelijks bij te
benen snelheid waarmee onze campagne op dit moment voortrolt is het dan
m.i. beter om nog heel eventjes te wachten tot het ook op uw ministerie
is doorgedrongen dat het fenomeen "black-box voting" wereldwijd
stervende is.


Een en ander laat onverlet de mogelijkheid om op iets meer afstand door
middel van e-mail kennis te nemen van elkaars meningen, voorstellen en
standpunten. We stellen verdere correspondentie dan ook nadrukkelijk op
prijs.


Met vriendelijke groet,


Rop Gonggrijp
"Wij vertrouwen stemcomputers niet"P.S.: Voor de goede orde en zodat het u niet verrast: deze mail en alle
verdere correspondentie is voor geïnteresseerden in onze campagne
natuurlijk uitermate relevant. Ik zal deze dan ook plaatsen op de website.


Wij