Personal tools

Nieuwsbrief Nr. 15 - 12 januari 2007

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Laatste nieuws: Amsterdam stemt opnieuw met rood potlood

Amsterdammers zullen ook op 7 maart met het rode potlood hun stem uitbrengen. Het testen van de afgekeurde stemcomputers duurt volgens de gemeente te lang.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken denkt nog tot begin februari nodig te hebben voor de herkeuring door Brightsight. 'Dat is te kort dag voor ons de verkiezingen goed voor te kunnen bereiden', aldus een woordvoerder van de gemeente vrijdag. Burgemeester Job Cohen heeft toestemming gegeven om te beginnen met de voorbereidingen. Op 7 maart worden de leden van de Provinciale Staten gekozen.

In oktober werden de stemcomputers van Sdu, die niet alleen door Amsterdam maar ook door 34 andere gemeenten werden gebruikt, afgekeurd. De radiosignalen waarmee de stemresultaten worden doorgegeven bleken tot op enkele tientallen meters zo goed te onderscheppen te zijn dat gezien kan worden wat iemand heeft gestemd. Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november stemden daarom al een aantal gemeenten noodgedwongen met het potlood, waaronder Amsterdam.

Op 2 januari had de minister de 35 gemeenten die eerder de Sdu NewVote gebruikten, laten weten dat de herkeuring met de grootste spoed in gang is gezet. Nicolaï vertelde er toen echter niet bij dat de goedkeuring pas begin februari rond zou zijn.

Toch rood potlood op 7 maart (12 januari 2007)
http://www.parool.nl/nieuws/2007/JAN/12/ams1.html


Kamer stuurt brief naar Nicolaï

De vaste commissie van Binnenlandse Zaken heeft een brief met vragen naar minister Nicolaï gestuurd. De commissie wil van de minister weten waarom hij ondanks twijfel over de beveiliging van de Sdu newVote deze stemcomputers toch wil goedkeuren. Ook vraagt de commissie zich af waarom de minister, ondanks eerdere toezeggingen, het GPRS modem in de NewVote niet heeft onderzocht.

Ook begrijpt de Kamer niet waarom Nicolaï geen advies vraagt aan de commissie die onder leiding van Korthals Altes het kiesproces en de stemcomputers moet onderzoeken. Eerder had de minister aan de Kamer beloofd dat hij de commissie advies zou vragen over de aanpak van de Staten verkiezingen op 7 maart.

Tot slot wil de Kamer weten of de Staat afspraken heeft gemaakt over de NewVote met de kopers van Sdu, te weten ABN AMRO Capital en Allianz. Sdu is in december vorig jaar door de Staat verkocht. De vraag is wat de Staat eventueel aan de kopers heeft beloofd ten aanzien van de toekomst van NewVote.

De Kamer heeft waarschijnlijk volgende week (week 3) een spoedoverleg met de minister.

Brief van vaste commissie BZK aan Nicolaï (10 januari 2007)
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/5/55/Brief_com_BZK_10_jan_2007.pdf


Internetstemmen leidt niet tot hogere opkomst

Anne-Marie Oostveen, mede-oprichtster en bestuurslid van "Wij vertrouwen stemcomputers niet", promoveert op 23 januari aan de Universiteit van Amsterdam. Anne-Marie Oostveen analyseert in haar dissertatie 'Context Matters' het ontwerp en de effecten van twee grootschalige elektronische overheidstoepassingen. Een van de vragen daarbij is hoe grootschalige e-overheidssystemen worden ontwikkeld en hoe gebruikers aan het ontwerp kunnen deelnemen. Omdat burgers noodgedwongen gebruik moeten maken van de aangeboden e-overheidssystemen is het belangrijk dat zij al in een vroeg stadium inspraak hebben op het ontwerp. De dissertatie richt zich ook op de eerste- en tweede-orde effecten van elektronische stemsystemen. Veldexperimenten in 4 Europese landen tonen aan dat e-voting van invloed is op het stemgedrag van mensen. Verder leidt internetstemmen niet tot een hogere opkomst bij verkiezingen zoals vaak voorspeld wordt door politici. Het is daarom een vergissing om ICT-oplossingen te zoeken voor problemen die grotendeels sociaal zijn (afnemend vertrouwen in politici resulterend in een lagere opkomst). Door de digitale tweedeling is er een risico dat grote groepen mensen worden buitengesloten van deelname aan de verkiezingen als traditionele stemmethoden volledig worden vervangen door internetstemmen. Stemmen buiten de gecontroleerde en afgeschermde omgeving van het stemhokje kan leiden tot dwang of tot de handel in stemmen. Dit is een ander goed argument om parallelle traditionele systemen te blijven gebruiken, of om internetstemmen zelfs in zijn geheel te vermijden.

We kunnen stellen dat sociale, politieke, organisatorische, culturele en gedragsaspecten even belangrijk zijn bij de ontwikkeling en implementatie van e-overheidssystemen als technische issues. In haar onderzoek naar elektronisch stemmen toont Oostveen aan dat er te veel sociale problemen gepaard gaan met het gebruik van internetstemmen om het te gebruiken voor lokale, nationale of internationale verkiezingen. Maar deze problemen beperken zich niet slechts tot internetstemmen. Ook het gebruik van stemcomputers in een gecontroleerde omgeving is kwetsbaar voor software problemen, fouten of moedwillige corrupties. Het is daarom zaak dat er stemcomputers worden ontwikkeld die tenminste een papieren kopie produceren van ieder uitgebrachte stem zodat de verkiezingen transparant en controleerbaar zijn.

Context Matters
http://www.social-informatics.net/phd.htm


Jan Groenendaal schrijft van zich af

Ons aller Jan Groenendaal (van stemcomputer fabrikant Nedap/Groenendaal) heeft, op de voor hem kenmerkende wijze, weer eens een artikel het licht doen zien. Dit keer niet gepubliceerd als PDF op de eigen website, maar zowaar afgedrukt op hoogglanspapier in het blad "Burgerzaken & Recht" van de Vereniging voor Burgerzaken. In het artikel doet hij, net als in zijn vorige epistel, hardnekkig alsof alles bij ons om één persoon draait (hacker G.). En hij gaat uitgebreid op onze stoel zitten als hij beschrijft hoe wij met behulp van de in ons bezit zijnde stemcomputers bij wijze van ludieke actie mobiele stembureaus zouden kunnen inrichten alwaar we mensen na inname van de stempas zouden kunnen laten stemmen. Leuk idee, hadden we zelf ook al bedacht. Alleen in onze versie zouden we de kiezers natuurlijk wel verteld hebben dat ze niet echt aan het stemmen waren, en dus ook geen kiezerspassen innemen. Het gaat kennelijk nog steeds aan antiekverkoper G. voorbij dat wij ons weliswaar ernstige zorgen maken maar er echt helemaal geen moment op uit zijn geweest om het verkiezingsproces te saboteren. (En gelukkig maar, want dat was wel degelijk gelukt als we het hadden gewild...) Hij schrijft dat hij al lang bij het ministerie aandringt om de twee Nedaps die in ons bezit zijn aan het verkeer te onttrekken, desnoods door ze van ons terug te kopen. We begrijpen niet waarom hij zelf nog geen bod heeft gedaan. Wat zijn ze je waard Jan?

Verder beschrijft hij tot nu toe nog onbekende pijnlijke details over de maatregelen die het ministerie rond de verkiezingen van 22 november jongstleden rond stemcomputers heeft genomen. Zo had het ministerie verhuizers ingehuurd voor de verwachte stapel protesten en moest het personeel van Nedap dat de steekproeven naar stemcomputers uitvoerde operatiekleding dragen en wangslijm afstaan. (Dit heeft Nedap volgens zijn zeggen overigens geweigerd.) Jan moet er rotsvast van overtuigd zijn dat verkiezingen zonder hem echt niet mogelijk zijn, want de minister en zijn ministerie krijgen diverse vegen uit de pan. Ook omdat ze het in hun hoofd hebben gehaald om toe te geven dat "Wij vertrouwen stemcomputers niet" eigenlijk gelijk had met haar kritiek.

De stemmachines hebben het weer gedaan! (december 2006)
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/3/3c/Nvvb_groenendaal_dec_2006.pdf


Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:

Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet"
Linnaeusparkweg 98
1098 EJ Amsterdam

Om direct met ons in contact te komen kunt u het beste een e-mail sturen naar:
info@wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

telefoon 020 - 4636394

bankrekeningnummer 40.72.95.313 (ABN AMRO, Amsterdam)

Wij