Personal tools

Nieuwsbrief Nr. 47 - 26 april 2008

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

NVVB: gooi die troep maar weg

In een nieuwsbericht op de website van de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) worden de zaken voor de ambtenaren bij de gemeenten nog eens op een rijtje gezet. Veel vertrouwen in een spoedige komst van nieuwe stemcomputers heeft men niet:

De NVVB adviseert gemeenten om stembussen en stemhokjes aan te schaffen die voor meerdere verkiezingen bruikbaar zijn.

Ook over de oude Nedaps die natuurlijk overal nog braaf in de opslag staan is men duidelijk: die kunnen weg. Wat betreft de servicecontracten wordt de NVVB-leden aangeraden om "met de huisjurist van de gemeente te overleggen". Veel duidelijker kunnen ze het niet zeggen.

De NVVB wordt regelmatig benaderd met vragen van gemeenten over het bezit van stemmachines en contracten met leveranciers. Een aantal gemeenten vragen wat te doen met de "oude" stemmachines die in opslag staan bij gemeenten. De NVVB gaat er, gelet op de besluitvorming en berichtgeving vanuit het ministerie van BZK, van uit dat de stemmachines die gemeenten in opslag hebben nooit meer gebruikt worden voor verkiezingen. Dit veroorzaakt in een aantal gemeenten kosten, waarvan in redelijkheid bezien moet worden of die nog wel gemaakt moeten worden. De NVVB adviseert om deze kosten, zoals opslag en onderhoud, te inventariseren en daarover beslissingen te nemen. De NVVB heeft geen zicht op de inhoud van de diverse contracten die gemeenten hebben gesloten voor hard- en software en adviseert haar leden dan ook om met de huisjurist van de gemeente te overleggen.

Overigens lezen we in hetzelfde nieuwsbericht weer dat er meer stemlokalen moeten komen en dat er misschien een tekort aan stembureauleden gaat ontstaan als gemeenten niet tijdig nieuwe leden werven.

Mede door de overgang naar het papieren stemproces, is het goed mogelijk dat u nieuwe stembureauleden moet werven. Dat kan enerzijds te maken hebben met stembureauleden die voor de eer bedanken vanwege het wegvallen van de stemmachines. Anderzijds kan het ook zijn dat u besluit tot herindeling van stemdistricten waardoor er meer stembureaus ontstaan of dat u besluit de bezetting van de stembureaus uit te breiden.

Heeft u zich al bij de afdeling burgerzaken van uw gemeente aangemeld als stembureaulid?


Vragen in Hilversum (en elders!)

Joost Cornielje en Ed Reijn van de CDA-fractie in de gemeenteraad van Hilversum willen de komende problemen rond verkiezingen voor zijn en hebben het Hilversumse college van B&W gedwongen om over verkiezingen na te denken. Na een korte maar degelijke schets van de actuele problemen wordt een aantal zeer duidelijke en prangende vragen gesteld:

Bent u er van op de hoogte dat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat er in 2009, het jaar van de verkiezingen voor het Europees Parlement, met potloden gestemd dient te worden?
Bent u de voorbereidingen op deze gewijzigde manier van stemmen inmiddels gestart? Zo ja, kunt u aangeven welke stappen u inmiddels heeft genomen en welke u in aanloop naar de verkiezingen in 2009 nog gaat nemen? Zo nee, waarom niet en wanneer denkt u daarmee wel te starten?
Voorziet u een herindeling van kiesdistricten in de gemeente Hilversum? Zo ja, wat zijn de gevolgen van een dergelijke herindeling voor de huisvesting, de inrichting en de bemensing van de stembureaus? Zo nee, waarom niet?
Kunt u een schatting maken van de extra kosten die met deze gewijzigde vorm van verkiezingen voor de gemeente Hilversum gemoeid zijn?

Deze vragen zijn een uitstekend initiatief. Aan de lezers van deze nieuwsbrief die ergens in Nederland actief zijn in de gemeentelijke politiek willen we van harte aanbevelen om dergelijke vragen ook in hun gemeente te stellen.


V&W: Pappen en nathouden

Van Verkeer en Waterstaat kregen we een brief dat een beslissing op bezwaar inzake ons bezwaar tegen de ietwat magere Wob-verstrekking niet zomaar genomen kan worden. Hoewel het een simpel bezwaar is zijn daar kennelijk de wettelijk toegestane vier weken extra voor nodig. In een eerder stadium kregen we een brief omdat nergens uit bleek dat de ondertekenaars namens de stichting mochten tekenen. Gek genoeg was het oorspronkelijke Wob-verzoek wel zonder problemen afgehandeld. Als je niet beter wist zou je denken dat ze bedenkelijke ambtelijke trucs inzetten om te proberen wat tijd te rekken.

Hoe dan ook: pas op 23 mei gaat Verkeer en Waterstaat beslissen of ze nog meer stukken gaan verstrekken. De kwestie rond het internetstemmen voor de waterschappen eindigt uiteindelijk toch bij de rechter en dan is het naar alle waarschijnlijkheid alsnog voorbij.


Duitsland: Wittenberge geeft het op

Een aantal mensen van de CCC is gewoon maar eens partijen gaan bellen in dorpen en steden waar ze stemcomputers gebruiken. Één van de resultaten is dat een lokale partij, de Unabhängige Bürgergemeinschaft Wittenberge (UBG), in de gemeente Wittenberge (in de deelstaat Brandenburg) het voor elkaar heeft gekregen dat er nu in de gemeenteraad een meerderheid is ontstaan die tegen inzet van Nedap stemcomputers is. Stemcomputers, aldus de fractievoorzitter van de UBG, maken de boel maar ondoorzichtig, en verkiezingen worden nog duurder ook.

„Dass die Resultate der Bürgermeisterwahl sehr schnell vorlagen, ist ein unbestrittener Vorteil“, räumte Fraktionsvorsitzender Andreas Schön ein. „Aber die Ergebnisse sind nicht nachprüfbar. Damit wird der sensibelste Bereich der Demokratie von der Technik ausgehebelt, und daher beantragen wir, dass bei den Kommunalwahlen auf den Einsatz der Wahlcomputer verzichtet wird“, erklärte Schön.
[...]
Nach den Kosten befragt, musste sie einräumen, dass der Einsatz der Wahlgeräte auch im Fall des Leasings keine Einsparung gegenüber der Wahl per Zettel brächte. Mit „knapp 10 000 Euro“ würde die Nutzung bei der Kommunalwahl zu Buche schlagen, wohingegen die letzte Zettelwahl rund 4000 Euro gekostet hätte.
Ulrich Kirschnick (Linke), selbst Wahlvorstand, sagte für seine Fraktion: „Es stimmt, wir hatten wenig zu tun. Aber dieses blinde Vertrauen in die Technik, das will ich nicht. Wir werden daher gegen den Einsatz der Wahlgeräte stimmen.“ Im Übrigen habe es in seinem Wahllokal durchaus eine Unstimmigkeit gegeben: „Laut Listen hätten es fünf Stimmen mehr sein müssen. Im Wahlcomputer fehlten die.“


Verenigde Staten

New York: Exit Nedap/Liberty

Na veel bombarie over een potentiële afzetmarkt voor wel 28.000 stemcomputers probeert Nedap (onder de Amerikaanse naam "Liberty Election Systems") nu in New York heel stilletjes de aftocht te blazen.

Zoals u weet is de stemcomputer LibertyMark (een "ballot marking device") oorspronkelijk (en om goede redenen) niet op de lijst van toegelaten stemcomputers gezet. Via de rechter heeft Nedap toen weten af te dwingen dat men alsnog op de lijst kwam. Helaas voor Nedap bestelde alleen een piepkleine county die eigenlijk alleen uit een national park bestaat de LibertyMark.

Met deze order voor maar liefst 11 stuks op zak moest Nedap nu gaan nadenken over de volgende fase van het New Yorkse aanschafritueel dat uiteindelijk gaat leiden tot het vervangen van de mechanische stemmachines die in New York nog gebruikt worden. Daarvoor was een nieuwe ronde keuringen aangekondigd en hiervoor moest men nu 750.000 dollar op tafel leggen. Het New York State Board Of Elections (NYSBOE) ontving daarop een wel heel kort briefje:

I am writing to inform you that Liberty Election Systems/Nedap is withdrawing its voting systems (LibertyMark BMD, LibertyVote DRE and LibertyControl EMS) from the New York State certification and procurement process.

Bo Lipari, oprichter van New Yorkers for Verified Voting, schrijft op zijn blog:

For the vendors who for 6 years told us “New York is a DRE state”, we tell you now as we told you then, “Wrong. New York is a paper ballot state.”

Liberty Election Systems is/was een samenwerking tussen Nedap en Fort Orange Press, een lokale drukkerij in Albany (de hoofdstad van de staat New York) die veel werk deed voor de overheid en die in hun rol een beetje vergelijkbaar lijkt met de firma Procura die hier in Nederland de stembiljetten (en vroeger ook de vellen op de Nedap) drukt. Gezien de focus op de staat New York is na deze tegenslag de vraag of Nedap's Amerikaanse avontuur überhaupt nog verder gaat.

Hoewel Nedap beursgenoteerd is heeft men te Groenlo kennelijk alweer besloten om dit slechte nieuws maar niet aan de investeerders te melden. Oh well: it's a tough job, but somebody's got to do it.

New Jersey: Prof. Felten kan aan de slag

Een rechter in New Jersey heeft bepaald dat de Sequoia stemcomputers met inconsistente uitslagen (zie vorige nieuwsbrieven) door verontruste county-clerks voor onderzoek naar professor Ed Felten van Princeton university gestuurd mogen worden. Sequoia heeft via de rechter geprobeerd om dit te voorkomen, en dat is dus nu mislukt. De rechter moet nu gaan bepalen welke maatregelen er genomen moeten worden om het intelectueel eigendom van Sequoia te beschermen.

A state judge on Friday ruled that voting rights activists will have a chance to have an expert examine the programming of touch-screen voting machines they claim are unreliable and vulnerable to hackers, officials said. The advocates said the decision is believed to be the first of its kind.
Superior Court Judge Linda R. Feinberg, sitting in Trenton, also dropped a May trial date on the reliability of the machines but said the trial should start by September. The delay nearly assures that the outcome will be too late to change how millions of New Jerseyans vote in November's presidential election.
The judge is to decide if the state's 10,000 electronic voting machines should be scrapped, as the voting rights advocates contend. The state of New Jersey maintains the machines should continue to be used.
Friday's ruling pleased Irene Etkin Goldman, chair of the Coalition for Peace Action, one of the groups that have sued the state over the machines. "The judge gave us the machines to have tested by our independent expert, and that's extraordinary and unique," Goldman said. Her lawyer, Penny M. Venetis, said the ruling was an "important victory for the citizens of new Jersey who have a constitutional right to an accurate count of their vote."

De Brad Blog meldt vervolgens dat Sequoia het intellectueel eigendom met betrekking tot deze machines helemaal niet heeft: de rechten zijn achtergebleven bij Smartmatic, het vroegere moederbedrijf van Sequoia.

For all of Sequoia's alleged concerns about "intellectual property," we suspect the judge and the plaintiff's attorneys in NJ might be interested to know that Sequoia President and CEO Jack Blaine recently confirmed that they don't control the IP of Sequoia voting machines!
We can confirm that Blaine recently told employees, in a confidential, company-wide phone conference --- convened to inform them of the attempted takeover by Hart InterCivic, as they were forced to, after The BRAD BLOG broke the story --- that "it doesn't really matter" whether Sequoia has control of the intellectual property rights for its voting systems, since Sequoia has no claim to them.
As he admitted during the phone call, the IP rights for their voting systems are controlled not by Sequoia, nor by its alleged current owner, SVS Holdings, Inc. --- of which Blaine is also CEO/President, and VP/Spokesperson Shafer is a shareholding partner --- but by its supposedly former parent company, Smartmatic.

Pennsylvania: No problem!

Jacob Soboroff van de blog "Why Tuesday?" heeft een filmpje gemaakt dat we u niet wilden onthouden. In de coulissen van een Debat tussen Hillary Clinton en Barack Obama aan de vooravond van de voorverkiezing in Pennsylvania sprak hij onder andere met de gouverneur van die staat en met de burgemeester van Philadelphia over stemcomputers. Hij vroeg of het wel goed was dat dezelfde stemcomputers gebruikt werden die in New Jersey problemen hadden gegeven. Het filmpje is tamelijk ontnuchterend: de gouverneur weet alleen maar te zeggen dat de machines goedgekeurd zijn en de burgemeester weet zelfs volkomen zeker dat er geen enkel probleem kan zijn omdat hij immers op die computers is verkozen.

Wij