Personal tools

Nieuwsbrief Nr. 7 - 17 oktober 2006

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Blind vertrouwen. Een avond over heibel met stemcomputers

De Balie | woensdag 18 oktober 2006 (MORGENAVOND!), 20.30 uur:

Na ophef in de Verenigde Staten en Ierland is elektronisch stemmen nu ook in Nederland controversieel. Onlangs toonde de actiegroep "Wij vertrouwen stemcomputers niet" aan dat de stemmachines van het bedrijf Nedap - die in 90% van de Nederlandse stemlokalen staan - zo lek als een mandje zijn.

Zijn het stembiljet en de rode potlood niet veel betrouwbaarder? Kunnen burgers de uitslag van de verkiezingen nog wel controleren? En weet de overheid nog wel hoe de verkiezingen werken of is dat helemaal uitbesteed aan het bedrijfsleven?

Kortom, wie telt de stemmen bij de volgende verkiezingen op 22 november? Debatcentrum De Balie brengt een avond over stemcomputers met een gepeperd debat, korte interventies en video's.

Locatie | De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam
Datum | woensdag 18 oktober 2006
Aanvang | 20.30 uur (zaal open: 20.15 uur)
Entree | vrije toegang, maar reserveren wordt ten zeerste aanbevolen.
Reserveren kan telefonisch dagelijks vanaf 17.00 uur op nummer (020) 55 35 100.

http://www.debalie.nl/artikel.jsp?podiumid=media&articleid=81376


Kort geding niet van de baan

Op donderdag 11 oktober vond in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over stemcomputers. "Wij vertrouwen stemcomputers niet" is verheugd dat het stadium "er is absoluut geen probleem met stemcomputers" achter ons ligt. Het is goed dat de Kamer zware eisen aan minister Nicolaï heeft gesteld en van plan is de minister wat stemcomputers betreft op de voet te volgen.

We zijn tijdens het overleg zowel door de minister als door de betrokken Kamerleden bedankt voor ons werk om dit thema voor het voetlicht te krijgen. "Zonder de aktiegroep hadden we niet geweten hoe erg het was". Vreemd genoeg lijken alle maatregelen die nu genomen zijn er vooral op gericht om te voorkomen dat wij voor de verkiezingen ook nog een Sdu Newvote stemcomputer voor onderzoek in handen krijgen. Kennelijk heeft het ministerie een voorgevoel wat onze bevindingen zouden zijn.

Verder is er in de publiciteit nogal wat aandacht voor het feit dat de stemcomputers van Nedap voor de verkiezingen "nieuwe software krijgen op een chip die niet opnieuw geprogrammeerd kan worden". We vermogen het niet om in te zien in hoeverre het gebruik van PROM vs. EPROM chips (want daar gaat het om) enige relevantie heeft gegeven het feit dat de aanval uit ons rapport er om draait deze chips te vervangen. Wij vermoeden dat het voor Nedap gewoon simpelweg moeilijk was om op korte termijn voldoende EPROMs te krijgen daar deze inmiddels bijna bij het elektronica-antiquariaat moeten worden aangeschaft. Gezien de vernietigende conclusies van ons rapport moeten in ieder geval de ES3B machines van Nedap per onmiddellijk naar de schroothoop: pleisters (of zegels) plakken helpt niet.

We zijn teleurgesteld dat de minister kennelijk nog steeds op het standpunt staat dat de werking van de bij verkiezingen gebruikte software geheim moet zijn en dat hij zich niet wil vastleggen op enige toezegging dat verkiezingsuitslagen in de toekomst voor derden controleerbaar zijn. Ook met betrekking tot de veel te grote rol van bedrijven in het verkiezingsproces blijven de uitlatingen van de minister volstrekt vrijblijvend. Dit zijn voor ons de fundamentele vraagstukken die op tafel liggen, en waaraan de nu zo zichtbare problemen met betrekking tot beveiliging van het stemproces ondergeschikt zijn.

Ondertussen heeft de minister de AIVD gevraagd onderzoek te doen naar het probleem van de lekkende radiostraling van de stemcomputers.

Binnenkort beslist "Wij vertrouwen stemcomputers niet" of het kort geding tegen de Staat wordt doorgezet. Op grond van de huidige uitlatingen van de minister zien wij nog geen aanleiding om van het geding af te zien.

Audio van Kamerdebat (12 okt 2006) - slechte kwaliteit audio, beluisteren met koptelefoon
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/b/b0/Tweede_Kamer_12_okt_2006.mp3

Antwoorden op Kamervragen van Irrgang (SP), Szabó (VVD), Spies (CDA) en Dubbelboer (PVDA) (9 okt 2006)
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/8/83/Kamerantwoorden_stemcomputers_9_okt_06.pdf


Stemcomputers in de pers

In de zaterdagkranten veel aandacht voor stemcomputers. De Volkskrant wijdde er een paginagroot achtergrondartikel aan. NRC Handelsblad publiceerde een hoofdredactioneel commentaar:

"De actie heeft in ieder geval tot gevolg gehad dat het ministerie van Binnenlandse Zaken eindelijk in beweging komt. Te lang zijn de gemoederen gesust met mededelingen dat stemcomputers absoluut veilig zijn. Eigenlijk kon dat al niet meer toen de Ierse regering in 2004 besloot bij de Europese verkiezingen geen gebruik te maken van de 7.000 net aangeschafte computers van Nedap."

"Een derde probleem raakt het stemgeheim: niet valt uit te sluiten dat onbevoegden van een afstand de stemmen op partijen kunnen waarnemen. Het feit dat de stemcomputers hierdoor mogelijk strijdig zijn met de Kieswet is inderdaad een principieel probleem, zoals Jacobs stelde, waarover de rechter zich naar verwachting zal buigen. De overheid zal maatregelen moeten treffen om op de kortst mogelijke termijn deze elektromagnetische lekkage te stoppen."

Stemcomputers - Hoofdredactioneel commentaar NRC Handelsblad (14 okt 2006)
http://www.nrc.nl/opinie/hoofdartikelen/article511730.ece

Creatief met stemcomputers - Volkskrant (14 okt 2006)
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article358958.ece


Duitse Nedap-importeur geeft onveiligheid toe

In Duitsland heeft de Chaos Computer Club de persverklaring van Nedap-importeur HSG-Wahlsysteme geanalyseerd. In die verklaring geeft HSG zelf aan dat stemcomputers nooit veilig kunnen zijn, en dat men ook wel verwacht had dat dat ooit uit zou komen.

http://www.ccc.de/updates/2006/wahlcomputer2


Colofon

Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet"
Linnaeusparkweg 98
1098 EJ Amsterdam

Om direct met ons in contact te komen kunt u het beste een e-mail sturen naar:
info@wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

telefoon 020 - 4636394

bankrekeningnummer 40.72.95.313 (ABN AMRO, Amsterdam)

Wij