Personal tools

Protest

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Deze pagina bevat verouderde informatie en wordt niet bijgehouden.

Beleefd protest in het stemlokaal

De Pdf icon.png kieswet voorziet in de mogelijkheid om bezwaar te maken, zodanig dat de voorzitter er notitie van moet maken in het proces-verbaal van het stembureau. In veel gemeenten wordt in de stemlokalen gebruik gemaakt van stemcomputers. We tekenen bij de komende verkiezingen in zoveel mogelijk van deze stemlokalen beleefd protest aan. Uiteraard kun je daarnaast gewoon je stem uitbrengen.

Een mogelijke manier om beleefd te protesteren is het stembureau te verzoeken de onderstaande verklaring in het proces-verbaal op te nemen:

Bij papieren stembiljetten kan ik zelf zorgen dat mijn biljet in de stembus valt en na het sluiten van de stemming kan ik zien dat alle biljetten die in de bus zitten geteld worden. Bij deze stemcomputer kan ik niet zien dat mijn stem correct in het geheugen wordt geschreven en daar blijft staan totdat er geteld wordt. Ik ben er daarom niet gerust op dat mijn stem correct in de uitslag zal meetellen.
Aanvullende informatie
Het protest (bezwaar genoemd) mag zowel schriftelijk als mondeling. Maar schriftelijk is voor de stembureauleden wel zo makkelijk.
Bezwaar maken kan tijdens de stemming, maar kan ook na negenen tijdens de stemopneming.
U hoeft uw naam en adres niet te vermelden. U kunt anoniem blijven.
U kunt niet namens een ander bezwaar maken. Alleen wie zelf aanwezig is, kan bezwaar maken.
U mag tijdens de stemming niet controleren of de stemcomputer verzegeld is. Aan het einde van de dag, na negen uur wordt dit gecontroleerd door de voorzitter en mag u daarbij zijn.
Het bezwaar moet wel betrekking op de stemming of de stemopneming (het printen van de uitslag) hebben, anders wordt het protest niet geaccepteerd.


Bezwaar is mogelijk tijdens de stemming:

Artikel J 35

1. Gedurende de tijd dat het stembureau zitting houdt, zijn de kiezers
bevoegd in het stemlokaal te vertoeven, voor zover de orde daardoor niet
wordt verstoord en de voortgang van de zitting niet wordt belemmerd.

2. De in het stemlokaal aanwezige kiezers kunnen mondeling bezwaren
inbrengen, indien de stemming niet overeenkomstig de wet geschiedt.

3. De bezwaren worden in het proces-verbaal van de zitting van het
stembureau vermeld.

Tijdens de vaststelling van de uitslag in het stembureau:

Artikel N 9

1. Terstond nadat de stemmen zijn opgenomen, maakt de
voorzitter ten aanzien van iedere lijst bekend, zowel het aantal op
iedere kandidaat uitgebrachte stemmen als het gezamenlijke aantal
uitgebrachte stemmen. Door de aanwezige kiezers kunnen mondeling
bezwaren worden ingebracht.

Maar ook tijdens de vaststelling van de uitslag op het hoofdstembureau in de kieskring (op de tweede dag na de stemming):

Artikel O 2

1. Het hoofdstembureau stelt ten aanzien van iedere lijst vast het
aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en de som van deze
aantallen. Deze som wordt stemcijfer genoemd.

2. De voorzitter maakt de aldus verkregen uitkomsten bekend.

3. Door de aanwezige kiezers kunnen mondeling bezwaren worden 
ingebracht.

Ten slotte is het mogelijk bezwaar te maken tijdens de vaststelling van de einduitslag op het centraal stembureau (bij de kiesraad in Den Haag):

Artikel P 20

1. De voorzitter van het centraal stembureau maakt de uitslag van de
verkiezing zo spoedig mogelijk bekend. De bekendmaking geschiedt in een
openbare zitting van het centraal stembureau.

2. Dag en uur van de zitting worden door de voorzitter tijdig bekend
gemaakt. De wijze van bekendmaking wordt geregeld bij algemene maatregel
van bestuur.

3. De aanwezige kiezers kunnen mondeling bezwaren inbrengen.


In de Pdf icon.png Aanvullende Circulaire Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2006, verspreid door het ministerie van BZK op 10 november aan alle gemeenten, staan de volgende aanvullende instructies met betrekking tot bezwaren, ingebracht door kiezers in de stembureaus:

Omgaan met bezwaren van kiezers door leden stembureau

Kiezers die in het stembureau aanwezig zijn, kunnen gedurende de
zitting van het stembureau mondeling bezwaar aantekenen, indien de
stemming niet overeenkomstig de wet geschiedt (artikel J 35 van de
Kieswet). Ook als de stemmen worden geteld - bij de zogenaamde
stemopneming - bestaat deze mogelijkheid. In artikel N 9 van de
Kieswet is bepaald dat aanwezige kiezers mondeling bezwaar kunnen
inbrengen na het bekend maken van de opgenomen stemmen.

De term 'aanwezig' wil zeggen dat geen bezwaar kan worden gemaakt
namens een niet-aanwezige derde of namens een rechtspersoon. Een
ingebracht bezwaar geldt uitsluitend als bezwaar van de aanwezige
kiezers die het heeft ingebracht.

Dat een bezwaar 'mondeling' moet worden ingebracht, betekent primair
dat er geen vormvoorschriften worden gesteld. Een mondeling bezwaar
dat wordt ondersteund met een schriftelijke toelichting wordt in
beginsel in ontvangst genomen. De schriftelijke verklaring dient wel
betrekking te hebben op de stemming of de opneming van de stemming.
Het is onwaarschijnlijk dat iemand voorafgaand aan het bezoek aan het
stemlokaal al kan weten dat de stemming niet in overeenstemming met de
wet geschiedt en zijn bezwaar daartegen vooraf op papier kan zetten,
maar onmogelijk is dat niet. Heeft het bezwaar betrekking op de
stemming of op de opneming van de stemming, dan wordt een eventueel
schriftelijke deel van het bezwaar aan het proces-verbaal gehecht.

Niet in het proces-verbaal wordt opgenomen: een bezwaar dat niet
betrekking heeft op de stemming of de opneming van de stemming. Bij
twijfel wordt het bezwaar opgenomen in het proces-verbaal. U wordt
aangeraden niet over een bezwaar in discussie te treden.

Aan degene die bezwaar inbrengt, wordt gevraagd naam en adres op te
geven. Deze worden in het proces-verbaal opgenomen. Als de indiener
van het bezwaar weigert naam en adres op te geven, wordt het bezwaar
desondanks in het proces-verbaal opgenomen en wordt in het
proces-verbaal aantekening gemaakt van de weigering.

Als het formulier voorvoor het proces-verbaal te weinig ruimte beidt
voor alle bezwaren, worden de overige bezwaren op een apart vel
opgenomen dat aan het proces-verbaal wordt gehecht.
Wij