Personal tools

Waterschapspersbericht

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Persbericht van 23 september 2008:

De stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet" heeft met een kort geding gedreigd in het geval de waterschappen de voorgenomen wijze van poststemmen tijdens de waterschapsverkiezingen doorzetten.

De waterschappen zijn van plan om van 13 tot en met 25 november 2008 landelijke waterschapsverkiezingen te houden. De kiezers stemmen per post. Bij deze verkiezingen willen de waterschappen bij het tellen van de stemmen gebruik maken van codes op de stembiljetten. De codes zijn gekoppeld aan de naam en het adres van de kiezer. Hierdoor is het mogelijk voor de waterschappen om het stemgeheim van de kiezer te schenden. De stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet" vindt dat hierdoor geen sprake is van een werkelijk geheime stemming, zoals de Waterschapswet die voorschrijft.

Eerder wilde staatssecretaris Huizinga geen waterschapsverkiezingen via internet toestaan omdat het gebruikte stemsysteem (RIES) niet betrouwbaar genoeg is. De waterschappen gebruiken hetzelfde RIES nu om de codes op de stembiljetten te genereren.

De stichting vindt dit ernstig omdat met ingang van deze waterschapsverkiezingen een 'lijstenstelsel' wordt ingevoerd. Hierdoor doen ook de landelijke politieke partijen voor het eerst mee met de waterschapsverkiezingen. Daarmee legt schending van het stemgeheim bij waterschapsverkiezingen ook informatie bloot over de politieke voorkeur van de deelnemende kiezers. Voor het eerst is bij waterschapsverkiezingen ook het stemgeheim van alle andere Nederlandse verkiezingen direct in het geding.

Deze gang van zaken is volgens de stichting onrechtmatig jegens de kiezers en de stichting heeft de waterschappen dan ook in een brief gevraagd om van deze manier van stemmen af te zien. Naar de verwachting van de stichting zullen de waterschappen hier geen gehoor aan geven en zal deze kwestie tot een kort geding leiden. Omdat de stichting niet tegen alle 26 waterschappen tegelijk kan procederen is het Hoogheemraadschap van Rijnland (het waterschap voor het gebied rond Leiden) als eerste aan de beurt.

In de brief die de stichting aan de waterschappen heeft geschreven staat dat, als de rechter de vordering toewijst, ook de andere waterschappen mogelijk snel in kort geding zullen worden gedagvaard als zij zich niet naar de uitspraak schikken. De stichting adviseert de waterschappen gebruik te maken van een andere beproefde methode van poststemmen die het stemgeheim wel waarborgt: de zogenaamde envelop-in-envelop procedure.

Rop Gonggrijp, oprichter van "Wij vertrouwen stemcomputers niet":

"We willen het stemgeheim in Nederland met z'n allen heel goed regelen, kijk maar naar de discussie over stemcomputers. Het kan niet zo zijn dat de waterschappen nu een verkiezing zonder fatsoenlijk gewaarborgd stemgeheim organiseren terwijl de kiezer voor dezelfde partijen kan stemmen als bij de Tweede Kamerverkiezingen. Als de rechter het met ons eens is moeten de aanstaande waterschapsverkiezingen heel anders georganiseerd worden dan de waterschappen nu van plan zijn."
Wij