Personal tools

Wet openbaarheid van bestuur

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

De Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) wordt gebruikt om informatie te ontfutselen aan de overheid, door middel van een informatieverzoek. Dit noemen we wobben. Het is de manier om buiten het parlement om, de overheid te controleren. Wobbers zoeken meestal informatie die fouten bij overheden aantoont. Aangezien die informatie bij diezelfde overheden moet worden opgevraagd, kan de wobber een hoop tegenwerking verwachten en de Wob biedt daar ook de mogelijkheden toe.

Afwijzen van informatieverzoeken

Absolute weigeringsgronden

Waar mogelijk, weigert de overheid om informatie te verstrekken op de volgende gronden:

 • De eenheid van de Kroon komt in gevaar;
 • de veiligheid van de Staat wordt geschaad;
 • het betreft vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens;
 • het betreft persoonsgegevens.
Openbaarheid in het algemeen belang

Er zijn ook relatieve weigeringsgronden. De informatie wordt alleen openbaar gemaakt wanneer er een algemeen belang is. Een verkorte opsomming:

 • de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;
 • de economische of financiële belangen van de Staat;
 • de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
 • de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 • het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie;
 • het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
intern beraad

Persoonlijke beleidsopvattingen, gedaan tijdens een intern beraad, zijn eveneens geheim. Het idee is dat bewindslieden vrijuit moeten kunnen overleggen, zonder dat elke opmerking wereldkundig wordt gemaakt.

Hier staat de volledige wettekst van de Wob

De weigeringsgronden zijn de flinke obstakels bij het wobben en worden te pas en te onpas aangevoerd. Er zijn echter uitzonderingen. Het Wob-verzoek aan Amsterdam, is vrijwel vlekkeloos afgehandeld. De verklaring is eenvoudig: De gemeente Amsterdam heeft in deze kwestie weinig te vrezen.

Sites over wobben

Wobben is niet voor watjes. Ga nooit ongetraind wobben, maar raadpleeg eerst de volgende sites:

Nieuwe wetgeving: Awo

Er is een nieuwe wet in voorbereiding: De Algemene wet overheidsinformatie (Awo). Deze zal de de Wob gaan vervangen. Het idee achter de Awo is, dat vrijwel alle informatie elektronisch wordt opgeslagen en deze voor de burger toegankelijk wordt. Wanneer de burger vraagt naar informatie die al openbaar gemaakt is, hoeft het bestuursorgaan slechts naar deze informatie te verwijzen (voorlopig voorstel: artikel 18). Weigeringsgronden, zoals in de Wob omschreven, zijn in de Awo vrijwel ongewijzigd over genomen. Meer informatie staat op Project Algemene wet overheidsinformatie

Wij