Personal tools

Wob-2-3

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Date: Wed, 14 Jun 2006 22:32:40 +0200
From: Rop Gonggrijp <rop -at~ gonggri.jp>
To: r.kalse -at~ dpg.amsterdam.nl
Subject: Wob verzoek m.b.t. stemmachines, uw kenmerk 06/2132

Geachte heer Kalse,

Ik ontving uw brief d.d. 13 juni 2006.

Wat betreft de verlate ontvangst van mijn brief: dat mijn verzoek van 30
mei er na ontvangst op de postkamer nog meer dan een week over gedaan
heeft om u te bereiken ligt uiteraard buiten u en is te betreuren.

U rept verder van een aantal vragen die niet door "ons" beantwoord
kunnen worden. Als "ons" in dit geval duidt op de Unit Verkiezingen
danwel op de Dienst Persoonsgegevens als geheel dan was het wellicht
veel beter geweest als de secretarie van het college of de afdeling
juridische zaken van de gemeente mijn verzoek zelf in behandeling
genomen zou hebben. Om precies deze reden richtte ik mijn verzoek ook
niet aan u maar aan het college van B&W. Hoe dan ook: deze gang van
zaken is wederom betreurenswaardig en m.i. u of uw dienst/unit in het
geheel niet aan te rekenen.

Mij is vooralsnog onduidelijk hoe voornoemde vragen nu op de juiste plek
gaan komen. Het verzoek ligt nu immers kennelijk ter afhandeling bij u,
en u heeft uiteraard alleen kennis van en een mandaat voor zaken die
onder u vallen. Op grond van uw schrijven ga ik er echter vooralsnog
toch vanuit dat u de regie m.b.t. de afhandeling van mijn verzoek voert.
Zoudt u mij derhalve alstublieft per vraag kunnen specificeren:

 - of de vraag nu bij u in behandeling is, danwel per wanneer de vraag
   naar welk ander lichaam doorgeleid is of zal worden?  (Wob art. 4)

 - welke problemen u precies verwacht om binnen de gestelde termijn tot
   een beslissing te komen.

Wat betreft de algehele bewerkelijkheid: het is hierom dat ik al op
voorhand akkoord ben gegaan met beantwoording binnen de geldende
wettelijke maximumtermijn van 28 dagen. Hangende een duidelijker beeld
mijnerzijds van de naar uw inzicht problematische vragen en de bij de
beantwoording daarvan te verwachten tijdsproblemen zie ik vooralsnog
geen reden om hiervan af te wijken.


Met vriendelijke groet,

Rop Gonggrijp
Wij