Personal tools

Wob-8-4

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

From:    Hanneke.Schipper -at~ minbzk.nl
Subject: RE: Wob verzoek "Wij vertrouwen stemcomputers niet" (Wob-8)
Date:    December 14, 2006 15:46:48 GMT+01:00
To:      rop -at~ gonggri.jp


Geachte heer Gonggrijp,

Mede namens de voorzitter van de Kiesraad, de heer Kummeling, bericht
ik u als volgt.

Zoals ik u na de openbare zitting van de Kiesraad tot vaststelling van
de uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 27
november jl. mondeling al meldde, is het secretariaat van de Kiesraad
op dit moment zeer druk bezig met het behandelen van uw Wob-verzoek.
Vanwege de omvang van het verzoek is het, zoals in de brief van 7
november al was aangegeven, inderdaad niet mogelijk om dit op korte
termijn  af te wikkelen. We streven ernaar de stukken in de tweede week
van januari op een rij te hebben. Vervolgens dienen wij andere
belanghebbenden te melden dat wij van plan zijn bepaalde documenten
openbaar te maken, om hen (gedurende twee weken) in de gelegenheid te
stellen daartegen bezwaar aan te tekenen. Ik ben dus bang dat u de
documenten pas eind januari/begin februari tegemoet zult kunnen zien. 

Ik vind het vervelend dat de wettelijke termijnen niet kunnen worden
gehaald, maar zie gelet op de beperkte capaciteit van het secretariaat
en de aard van verzoek geen andere mogelijkheid. Ik hoop dat u daarvoor
begrip heeft.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Schipper
secretaris-directeur Kiesraad
Wij